Procedury

1 Września 2020

.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły  obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach obowiązują od 1 września 2020r.

 

§ 1 Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gorzycach wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia 
  i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • wejście do szkoły głównym wejściem,
  • wpisanie swoich danych do rejestru wejść,
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust maseczką lub przyłbicą,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 5. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na korytarzu na I piętrze w części korytarza prowadzącej do administracji Szkoły; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do oznaczonego pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 8. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 9. Dzieci i uczniowie dojeżdżający autobusem bezwzględnie powinni przestrzegać zasadach obowiązujących w transporcie publicznym:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia, przede wszystkim mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

 1. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa - zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np.

w czasie przerw oraz w miejscach wspólnie użytkowanych  np. korytarze, hol, szatnie oraz toalety.

 1. Dzieci do mycia rąk używają mydła antybakteryjnego w płynie i wody.
 2. Uczniowie myją ręce zgodnie z wytycznymi GIS.
 3. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 4. W szkole wyodrębnione zostały trzy wejścia oraz strefy poruszania się w miejscach komunikacji (korytarze, szatnie).
 5. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 6. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane - ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

§ 2 Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

 1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach zgodnie z planem lekcji.
 2. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. zmienne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 3. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w swojej szafce w klasie; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie ucznia powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy. 

 

§ 3 Wybór formy kształcenia  

 1. O wyborze formy   kształcenia - stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze  Powiatu  Wodzisławskiego,   na   terenie   którego   ma   siedzibę   Szkoła Podstawowa Nr1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach decyduje Dyrektor Szkoły.  
 2. W zależności od tego, czy Powiat Wodzisławski, na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa Nr1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach, został zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r.  w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów i zakazów  w   związku    z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję  o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Wodzisławskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W przypadku   zaliczenia   Powiatu  Wodzisławskiego  do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
  • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) - dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
  • kształcenia zdalnego - oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).
 5. W przypadku zaliczenia Powiatu Wodzisławskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego - oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 6. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu   prowadzącego  (załącznik 1) i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (załącznik 2)
 7. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. (załącznik 3)
 8. Po uzyskaniu zgody od Oranu Prowadzącego, Dyrektor może podjąć decyzję o     wprowadzeniu w/w wymienionych  form kształcenia na czas określony, zarządzeniem przy jednoczesnym poinformowaniu Organu Nadzorującego Szkołę . (załącznik 4)
 9. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 10. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 

§ 4 Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej i może być zmieniona na nauczanie hybrydowe lub zdalne w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu  Wodzisławskiego,   na   terenie   którego   ma   siedzibę  Szkoła Podstawowa Nr1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach decyduje Dyrektor Szkoły. 
 3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 6. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 7. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym jaki znajduje się w każdej sali lekcyjnej oraz  regularnego mycia rąk,  szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
 9. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 10. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 11. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących w salach lekcyjnych lub na korytarzu. Jednak z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.
 12. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi. Przebywające na boisku grupy powinny zachowywać względem siebie odpowiedni dystans.
 13. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).

 

                                                              § 5 Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić/przysłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów, mail), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych, w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy lub dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie. (załącznik 5)
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować płynem. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Uczniowie nie powinni podawać ręki oraz przytulać się na powitanie.
 7. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania ucznia ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

 

§6 Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy obsługi zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do oznaczonego pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy) - mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki - raz dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł - przynajmniej raz dziennie lub w razie potrzeby,
 • dezynfekcji toalet - 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcji przyrządów znajdujących się w salach, w których przebywają dzieci - raz dziennie lub częściej w razie potrzeby.
 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo - dezynfekcyjnych -załącznik 6
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

§ 7 Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel lub inny pracownik szkoły informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach zgodnie z harmonogramem.
 5. Zaleca się aby uczniowie samodzielnie wchodzili do budynku szkoły, za wyjątkiem uczniów klas pierwszych oraz uczniów będących w świetlicy.
 6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa oraz rękawiczki.
 7. Wejście do szkoły i wyjście ze szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej- korytarz przy wejściu do szatni, zachowując dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 9. Rodzice uczniów klasy I (w czasie odbywania przez ucznia okresu adaptacyjnego) mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej ( korytarz na parterze, szatnia) zachowując odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m oraz rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Jednak nie powinni doprowadzać dziecka do drzwi sali.
 10. Do sal lekcyjnych mają wstęp tylko i wyłącznie nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

§ 8 Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego

 1. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować płynem.
 2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej, na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 3. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 4. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 5. Nauczyciele wychowania fizycznego powinni dostosować odpowiednie formy nauczania tak aby ograniczać aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 6. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

 

§ 9 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły, będzie wywieszony na drzwiach biblioteki.
 2. Zostaną wyznaczone strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością - zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. W bibliotece może przebywać tylko jeden uczeń wypożyczający lub oddający książki tylko w obecności nauczyciela biblioteki z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 4. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 10 Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

1.     Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia świetlicowe).

 1. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do świetlicy w danym dniu.
 2. Dziecko do świetlicy mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 3. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze świetlicy mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (korytarz) zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników świetlicy oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry oraz bezwzględnie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Do świetlicy mają wstęp tylko i wyłącznie nauczyciele, dzieci oraz pracownicy szkoły.
 5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie w trakcie pobytu dziecka na świetlicy z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego.
 6. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci:

a) dojeżdżające, 

 1. których obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują i nie są w stanie zapewnić dziecku opieki (wymagane pisemne oświadczenie rodzica oraz karta zgłoszenia),
 2. rodziców pracujących i samotnie wychowujących dzieci (wymagane pisemne oświadczenie rodzica).
 3. które nie uczestniczą w lekcjach religii czy basenu oraz innych planowych zajęć edukacyjnych.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy na początku roku szkolnego. Karty zapisu można pobrać ze strony internetowej szkoły lub wychowawcy klasy albo świetlicy w dniu 1 września 2020r.  
 5. Wypełnione i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów karty muszą dostarczone do wychowawców do 4 września br.
 6. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, tworzą grupy wychowawcze, które nie przekraczają 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.
 7. Uczniowie przychodzący do świetlicy zgłaszają się do nauczyciela świetlicy celem wpisania obecności.
 8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu, może to zrobić pisemnie lub w dzienniku elektronicznym.
 9. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 10. W momencie wyjścia wychowawcy świetlicy wraz z uczniami na boisko szkolne celem przeprowadzenia zajęć , nauczyciel zostawia informację dla rodziców.
 11. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 12. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 13. Zaleca się, jak najczęstszą dezynfekcję klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych - codziennie przed przyjściem dzieci do świetlicy i w trakcie pracy świetlicy w zależności od potrzeb.

 

 

§11 Zasady bezpiecznego spożywania obiadu

 

 1. Do szkoły dostarczane są windą przygotowane przez Publiczne Przedszkole Kraina Uśmiechu w Gorzycach, obiady z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Do świetlicy szkolnej, która pełni rolę stołówki dostarczane są windą towarową nr 2, gotowe  obiady na talerzach.
 3. Pracownik szkoły w czasie dostawy zabezpieczony jest w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
 4. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony Przedszkola.
 5. Posiłki wydaje pracownik obsługi szkoły, w marę możliwości pomaga mu nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy.
 6. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu stosuje się zmianowe wydawanie posiłków.
 7. W miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy zgodnie z harmonogramem.
 8. Do stolika siadają dwie lub trzy osoby, w miarę możliwości z tej samej klasy.
 9. w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z pkt 1 i 2 dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych.
 10. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek,  a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 11. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 12. Wielorazowe naczynia i sztućce są umieszczane w windzie towarowej nr 2, którą dostarczane są do Przedszkola.
 13. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.
 14. Przygotowane posiłki należy wydawać na dużym stole podawczym. Posiłki odbierają pojedynczo uczniowie lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 15. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 16. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 12 Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. listonoszem, kurierem itp. pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej - rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: korytarz-wejście główne i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 5. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były
  w dobrym stanie i nieuszkodzone.

 

§ 13 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka wówczas uczeń nie może przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu - izolatorium, pod opieką pracownika szkoły, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły
  z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim- panią: Tatianą Kordeczko i panią Romaną Frydrychowicz   324563810  lub mail: oraz organ prowadzący szkołę Gmina Gorzyce  tel. 324513056
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

§ 14 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 15 Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

§16 Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Procedura zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i przekazana nauczycielom droga elektroniczną oraz rodzicom przez wychowawców klas drogą elektroniczną.
 6. Rodzice zostaną również zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę.
 7. Rodzice zostaną zobowiązani do wypełnienia deklaracji - załącznik nr 5 i przekazania wypełnionej deklaracji wychowawcy klasy.
 8. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury - załącznik nr 6.
 9. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 10. Na tablicy informacyjnej umieszczone będą aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Do pobrania dla Rodziców
docx 2020-09-01 Załącznik 5.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Załącznik 5.docx 16.13KB -

do góry