Drogi uczniu!

1 Września 2020

DROGI UCZNIU

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczeń i jego rodzina, nie może być objęty kwarantanna. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia świetlicowe).
 2. Gromadząc się przed wejściem do szkoły zachowujemy dystans społeczny.
 3. Na powitanie nie podajemy sobie ręki ani nie przytulamy się.
 4. Do szkoły wchodzimy i wychodzimy zawsze tym samym wejściem, przydzielonym dla danej klasy, zachowując bezpieczny dystans.
 5. Wchodząc do szkoły zakładamy maseczkę lub przyłbicę i dezynfekujemy ręce.
 6. Każda klasa ma zawsze zajęcia w tej samej Sali, zgodnie z planem lekcji.
 7. Przerwy spędzamy w salach lekcyjnych pod opieka nauczyciela.
 8. Jeżeli nauczyciel zdecyduje o wyjściu na przerwę na korytarz lub boisko szkolne, wówczas zakładamy maseczki i zachowujemy bezpieczny dystans zgodnie z wytycznymi GIS.
 9. Uczniowie zmieniają salę tylko na zajęciach informatyki i wychowania fizycznego oraz języka obcego, jeżeli zajęcia są prowadzone w grupach.
 10. Na korytarzach i szatni zostały wyznaczone strefy z kierunkami poruszania się w szkole, które należy przestrzegać.
 11. Przechodzimy bezpośrednio do Sali, zabierając ze sobą wszystkie swoje rzeczy.
 12. Nie zostawiamy nic w szatni - do odwołania.
 13. Wchodząc do sali zawsze dezynfekujemy ręce i możemy zdjąć maseczki.
 14. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa - zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 15. W Sali zajmujemy stałe miejsca.
 16. Wychodząc na korytarz zakładamy maseczki, które stosujemy w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw oraz w miejscach wspólnie użytkowanych  korytarze, hol, szatnie oraz toalety.
 17. Do mycia rąk używamy mydła antybakteryjnego w płynie i wody.
 18. Uczniowie myjemy ręce zgodnie z wytycznymi GIS.
 19. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane
 20. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w swojej szafce w klasie
 21. Zabronione jest wymienianie się przyborami szkolnymi , podręcznikami itp. między sobą.
 22. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 23. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie ubierają stój sportowy (dres).
 24. Uczniowie przebierają się w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela.
 25. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 26. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 27. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 28. Jeżeli w czasie zajęć stan zdrowia ucznia się pogorszy, wówczas obowiązkowo powinien poinformować nauczyciela.
 29. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu - izolatorium, pod opieką pracownika szkoły, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (rękawiczki, osłona ust i nosa).
 30. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 31. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 32. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły
  z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 33. Po zakończonych lekcjach nie gromadzimy się na boisku czy placu szkolnym tylko idziemy do domu, zachowując bezpieczny dystans.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Do pobrania dla Rodziców
docx 2020-09-01 Załącznik 5.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
Załącznik 5.docx 16.13KB -

do góry